اسناد API

این اسناد برای نقاط پایانی API موجود است که بر اساس معماری REST ساخته شده‌اند. همه نقاط پایانی API یک پاسخ JSON با کدهای پاسخ HTTP استاندارد برمی‌گردانند و به تأیید هویت حامل از طریق کلید API نیاز دارند.

احراز هویت

همه نقاط پایانی API به یک کلید API نیاز دارند که توسط روش احراز هویت حامل ارسال شده است.

curl --request GET \
--url 'https://n4a.ir/api/{endpoint}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
کاربر
کمپین ها
اعلان ها
پرداخت ها
Logs