کمپین ها

GET https://n4a.ir/api/campaigns/
curl --request GET \
--url 'https://n4a.ir/api/campaigns/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
پارامترها جزئیات توضیح
page اختیاری عدد صحیح شماره صفحه ای که می خواهید از آن نتیجه بگیرید. پیش‌فرض 1.
results_per_page اختیاری عدد صحیح در هر صفحه چند نتیجه می خواهید. مقادیر مجاز عبارتند از: 10 , 25 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000. پیش‌فرض 25 است.
{ "data": [ { "id": 1, "pixel_key": "1234567890abcdef", "name": "Example", "domain": "example.com", "branding": { "name": "", "url": "" }, "is_enabled": true, "last_datetime": null, "datetime": "2019-05-22 23:40:17" } ], "meta": { "page": 1, "results_per_page": 25, "total": 1, "total_pages": 1 }, "links": { "first": "https://n4a.ir/api/campaigns?&page=1", "last": "https://n4a.ir/api/campaigns?&page=1", "next": null, "prev": null, "self": "https://n4a.ir/api/campaigns?&page=1" } }
GET https://n4a.ir/api/campaigns/{campaign_id}
curl --request GET \
--url 'https://n4a.ir/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{ "data": { "id": 1, "pixel_key": "1234567890abcdef", "name": "Example", "domain": "example.com", "branding": { "name": "", "url": "" }, "is_enabled": true, "last_datetime": null, "datetime": "2019-05-22 23:40:17" } }